MOTTO

Jsme spolek s tvůrčí duší z Mnichova Hradiště.

NÁŠ PŘÍBĚH

Začalo to Dnem architektury v roce 2014. Sešli se tři přátelé - architekt, krajinář a středoškolská profesorka. Iva dostala nápad, zorganizovat v Mnichově Hradišti komentovanou procházku ke Dni architektury. Slovo dalo slovo a vznikl spolek, který se organizování procházky ujal. 

Postupem času se počet členů spolku rozšířil na šest - o dalšího architekta, fotografku, památkářku, bioložku a odhadkyni, příčemž dva ze zakládajících členů spolku jej kvůli pracovnímu vytížení opustili. Rozšířila se i činnost spolku. Pracuje s veřejností na sousedských slavnostech ve městě a pořádá také osvětové přednášky. Zaměřený zůstává především na architekturu, urbanismus a design, chce se však dále věnovat i vztahům v komunitě, tvorbě partnertsví a výchově k aktivnímu občanství. 

CÍLE

Udržitelná místa.
Udržitelné komunity.

Prosazujeme principy trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na zlepšování fyzického prostředí sídel i krajiny a rozvoj aktivního občanství. Konkrétněji řečeno, realizujeme a podporujeme sociální aktivity vedoucí k upevňování vazeb v komunitě a vytváříme partnerství samosprávy, neziskového sektoru a komerčních subjektů na konkrétních projektech. Dále se účastníme územního a komunitního plánování a rozhodovacího procesu, pracujeme na identifikaci a ochraně stávajících kulturních, historických a přírodních hodnot v území i komunitách a také navrhujeme vlastní design, architekturu a městské prostory v souladu s principy deklarovaného udržitelného rozvoje. Jedním z hlavních cílů se stalo i oživování dosud nevyužívaných prostor v architektonicky cenných budovách a urbanistických souborech.

AKTIVITY

Hlavní a vedlejší činnost.

Za účelem plnění svých cílů spolek především pořádá a facilituje kulturní, vzdělávací a komunitní akce. Provádí průzkumy, sbírá data a informace doma i v zahraničí, analyzuje je a dále je šíří a prezentuje; případně zpracovává vlastní posudky, návrhy či metodické příručky ke konkrétním tématům v oblasti zájmu. Hlavní program, který v současné době spolek naplňuje, je pořádání osvětových přednášek, procházek a setkání s občany na téma architektura a urbanismus. Tento „kulturní program“ máme v úmyslu rozšířit a zintenzivnit. Spolek se také může pustit do podnikání na bázi vedlejší hospodářské činnosti, což znamená, že prioritně by se dále soustředil na plnění svých cílů pomocí aktivit, které si předsevzal, ale také by vyvíjel činnost, ze které bude inkasovat příjem. Některé aktivity by tedy byly poskytovány za úplatu. V souvislosti s vedlejší hospodářskou činností spolku a vzhledem k tomu, jaká ho tvoří členská základna, chceme více rozšířit také zpracovávání jednotlivých studií a posudků (zejména stavebnictví, architektury a urbanismu, územního rozvoje a ekonomických analýz).

VÍTEJTE

Webové stránky spolku Tvoříme místo pro Vás vytváříme svépomocí a snažíme se je stále vylepšovat. Děkujeme, že jste s námi.

KONTAKT

T: +420 739 577 374

E: info@tvorimemisto.cz

© 2019 Tvoříme místo.

Vytvořeno pomocí Wix.com