STANOVY

Co máme dovoleno a co od nás můžete očekávat.

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Tvoříme místo, z.s.

(dále jen „spolek“)

 

Sídlo: V Cestkách 1241, 295 01 Mnichovo Hradiště.

 

Čl. 2

Status spolku

Spolek je dobrovolnou, nezávislou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je prosazování principů trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na zlepšování fyzického prostředí sídel i krajiny a rozvoj aktivního občanství. Konkrétněji se jedná o:

- realizaci a podporu sociálních aktivit vedoucích k upevňování vazeb v komunitě, 

- vytváření partnerství samosprávy, neziskového sektoru a komerčních subjektů na konkrétních projektech,

- účast na územním a komunitním plánování a v rozhodovacím procesu,

- identifikaci a ochranu stávajících kulturních, historických a přírodních hodnot v území a komunitách

- vytváření designu, architektury a městských prostor v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

Za tímto účelem bude spolek především pořádat a facilitovat kulturní, vzdělávací a komunitní akce. Provádět průzkumy, sbírat data a informace doma i v zahraničí, analyzovat je, dále je šířit a prezentovat; případně zpracovávat posudky, návrhy či metodické příručky ke konkrétním tématům v oblasti zájmu.

 

Činnost spolku se prioritně soustředí na oblast Mnichovohradišťska, aktivity v jiných částech České republiky nejsou vyloučeny.

 

 

Čl. 4

Členství

 1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné nebo ústní přihlášky Valná hromada.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 4. Členství zaniká:

- písemným oznámením člena spolku Předsedovi spolku

- úmrtím člena,

- u právnické osoby jejím zrušením,

- zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady spolku,

- zánikem spolku.

 1. Dokladem členství je potvrzení nebo členský průkaz vydaný Předsedou spolku.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů spolku

 1.  Člen spolku má právo:

  1. účastnit se jednání členské schůze (Valné hromady) spolku,

  2. volit orgány spolku,

  3. být volen do orgánů spolku,

  4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

 

 1. Člen má povinnost zejména:

  1. dodržovat stanovy spolku,

  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

  3. svědomitě vykonávat povinnosti funkce v orgánech spolku,

  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6

Orgány sdružení

Orgány spolku jsou:

 

- Valná hromada,

- Předseda,

- Místopředseda,

- Kontrolní komise,

- Hlavní komisař.

 

Čl. 7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

• rozhoduje o změnách stanov spolku,

• schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,

rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,

• volí a odvolává Předsedu spolku,

• volí a odvolává Místopředsedu spolku,

• volí a odvolává členy Kontrolní komise,

• rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku,

• rozhoduje o zrušení členství,

• rozhoduje o zrušení spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášení schopná Valná hromada, na dalším zasedání bude usnášení schopná prostou většinou přítomných členů.

 

 

Čl. 8

Předseda spolku

1.         Předseda spolku (dále jen „předseda“) je statutárním orgánem spolku, za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Předseda řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.

2.         Funkce předsedy vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Zároveň na návrh některého ze členů spolku může Valná hromada rozhodnout o odvolání předsedy.

3.         Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Dále zejména:

 1. koordinuje činnost spolku,

 2. svolává Valnou hromadu,

 3. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,

 4. přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru,

 5. rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

4.         Pokud členu předsedovi zanikne mandát z jiných důvodů, nežli je neudělení souhlasu od Hlavního komisaře, přecházejí jeho pravomoci na místopředsedu.

 

Čl. 9

Místopředseda spolku

1. Místopředseda spolku (dále jen „místopředseda“) pomáhá naplňovat rozhodnutí předsedy, zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Místopředsedu volí Valná hromada.

3. Místopředseda je odpovědný za vedení účetní evidence, účetní uzávěrku a plynulý chod spolku.

4. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a jednají samostatně jeho jménem.

 

 

Čl. 10

Kontrolní komise

1.         Kontrolní komise (dále jen „komise) je kontrolním orgánem spolku, za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Komise především kontroluje činnost předsedy a místopředsedy v období mezi zasedáními Valné hromady.

2.         Členství v komisi vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Zároveň na návrh některého ze členů spolku může Valná hromada rozhodnout o odvolání člena komise.

3.         Komise má nejméně 1 člena.

4.         Každý člen komise je zvolen na omezenou dobu danou obdobím mezi čtyřmi po sobě jdoucími zasedáními Valné hromady. Nejpozději na čtvrtém zasedání Valné hromady počítaném od zasedání, kdy byl člen komise zvolen do funkce, musí být nahrazen novým kandidátem. Jeden člen spolku se může stát členem komise opakovaně, nikoli však ve funkčním období těsně navazujícím na uplynulý mandát.

5.         Člen komise nesmí být zároveň předseda ani místopředseda.

6.         Komisi, pokud má více než jednoho člena, svolává Hlavní komisař, vždy a v předstihu těsně před konáním Valné hromady.

7.         Členové komise zejména:     

 1. volí ze svých řad Hlavního komisaře,  

 2. mají přístup ke všem materiálům předsedy a místopředsedy v období mezi zasedáními valné hromady,

 3. na zasedání Valné hromady podávají informace o činnosti předsedy a místopředsedy a zejména dohlížejí na to, že informace poskytované předsedou a místopředsedou jsou pravdivé a relevantní, mají povinnost upozornit na případné nedostatky v činnosti předsedy nebo místopředsedy.

8.         Komise uděluje souhlas, zda může předseda a místopředseda spolku v dané funkci fungovat i v dalším funkčním období. V případě neudělení souhlasu pro předsedu nebo místopředsedu, dotyčný automaticky rezignuje na svůj post a o předsedovi / místopředsedovi musí znovu rozhodnout hlasováním Valná hromada. Valná hromada má možnost neudělení souhlasu komise přehlasovat počtem dvou třetin hlasů všech členů spolku.

9.         Kontrolní komise může svolat mimořádnou Valnou hromadu spolku, pokud existují důvodná podezření, že předseda nebo místopředseda nejedná v souladu se zájmy spolku.

10.       Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

11.       Komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

12.       Pokud na svolaném zasedání Kontrolní komise není komise usnášeníschopná, přebírá její pravomoci Hlavní komisař.

13.       Pokud není Kontrolní komise usnášeníschopná na svolaných dvou po sobě jdoucích zasedáních, musí být na nejbližší následující Valné hromadě rozpuštěna a zvolena v novém složení, případně s novým počtem členů.

 

Čl. 11

Hlavní komisař

1.         Hlavní komisař (dále jen „komisař“) jedná jménem komise zejména na zasedáních Valné hromady a uvnitř spolku. Rozsah pravomocí komisaře stanoví komise.

2.         Komisaře volí členové komise ze svých řad.

3.         Pokud má komise pouze jednoho člena, je tento člen automaticky komisařem a přebírá sám všechny pravomoci komise.

4.         Komisař je odpovědný za plnění rozhodnutí komise a její řádné fungování.

5.         Komisař svolává zasedání komise vždy těsně před konáním Valné hromady a  připravuje podklady pro její jednání.

6.         Komisař přebírá pravomoci komise, pokud tato není na svolaném zasedání usnášeníschopná.

 

Čl. 12

Zásady hospodaření

1.         Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.         Zdroji majetku jsou zejména:

• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

• výnosy majetku,

• členské příspěvky (pokud jsou vybírány),

• dotace a granty,

• platby za poskytnuté služby.

3.         Za hospodaření sdružení odpovídá předseda spolku, který spolu s místopředsedou každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

4.         Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou

hromadou.

 

 

 

 

Čl. 13

Zánik spolku

Spolek zaniká:

1.         Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě

rozhodnutí Valné hromady.

2.         Rozhodnutím soudu.

3.         V situaci, pokud má spolek z předem nepředvídatelných důvodů méně než 3 členy.

4.         Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná

hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

1.         Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2.         Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

 

V Mnichově Hradišti, 18.12.2015    

VÍTEJTE

Webové stránky spolku Tvoříme místo pro Vás vytváříme svépomocí a snažíme se je stále vylepšovat. Děkujeme, že jste s námi.

KONTAKT

T: +420 739 577 374

E: info@tvorimemisto.cz

© 2019 Tvoříme místo.

Vytvořeno pomocí Wix.com